Maraton pływacki - OŚWIADCZENIE

Maraton pływacki - ZAPISY

Maraton pływacki - ARENA

REGULAMIN

24 GODZINNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO 2020

I. Organizatorzy i Partnerzy:


Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu

Współorganizatorzy: 

 • Urząd Miejski Gminy Rawicz,
 • Dom Kultury w Rawiczu,
 • Zakład Usług Komunalnych,

Partnerzy:

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
 • Zarząd Gminny OSP,
 • ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
 • PTTK Oddział Rawicz,
 • RKKS Rawia Rawicz,
 • UKS Wodnik Rawicz,
 • SP 4 Rawicz

II Cel imprezy:

1. Promocja aktywności fizycznej - rekreacji.

2. Popularyzacja sportu w szczególności pływania.

3. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego sportu i rekreacji.

4. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.

III Termin i miejsce: 16-17.05.2020 Pływalnia OSiR, Rawicz ul. Spokojna 1a.

1. weryfikacja drużyn 13.00-13.45,

2. start do wyścigu - 16.05 sobota 14.00,

3. zakończenie wyścigu niedziela 17.05 niedziela 14.00,

4. Oficjalne zakończenie Festiwalu z wręczeniem nagród - scena w miasteczku festiwalowym - niedziela około 15.15

IV Uczestnictwo:

1. Wyścig ma charakter otwarty. W zawodach startują wszyscy chętni, którzy akceptują regulamin Ogólny 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu 2020 oraz regulamin 24 godzinnego Maratonu Pływackiego 2020.

2. W Maratonie mogą uczestniczyć drużyny złożone z osób zrzeszonych w klubach sportowych i amatorzy. Dopuszcza się do startu zawodników niepełnoletnich, którzy ukończyli 16 rok życia, ale pod warunkiem, że w drużynie jest minimum 6 zawodników pełnoletnich. 

3. W zawodach startują zespoły sztafetowe złożone z 8-12 zawodników w tym minimum 3 kobiety.

4. Zawodnicy niepełnoletni w trakcie zawodów muszą mieć opiekuna (oświadczenie pisemne), oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach (do pobrania w załącznikach).

5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przed startem.

6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.

7. Warunki dopuszczenia zawodnika do zawodów:

 • pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu, a tym samym akceptację regulacji oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.
 • posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich lub złożenie przez uczestnika oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach przez podpisanie zgłoszenia podczas weryfikacji.
 • każdy uczestnik zawodów musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

V Sposób przeprowadzenia Zawodów:

1. Organizator dopuszcza maksymalnie 5 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona dokonaniem opłaty startowej). Wyścig odbywa się w formie sztafet. Jeżeli zawodnik popełni przedwczesny start podczas zmiany (a także pierwszego startu podczas rozpoczęcia wyścigu) to drużyna nie będzie wykluczona z wyścigu tylko zostaną odjęte 2 baseny (50m) od sumy wszystkich zaliczonych długości. Dotyczy to wszystkich przedwczesnych startów w ciągu trwania zawodów.

2. Maraton pływacki odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 3 zespołów.

3. W wyścigu uczestniczy jednocześnie 5 sztafet na torach 2-6. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje dystans przepłynięty przez członków sztafety w czasie 24 godzin. Częstotliwość zmian sztafetowych jest dowolna. Start odbywa się ze słupka startowego. Zmiany odbywają się wyłącznie po stronie platformy startowej. W czasie wyścigu obowiązują przepisy stylu dowolnego.

4. Na torze nr 1, równolegle do trwającego wyścigu o nagrodę główną odbędzie się sztafeta „Rawiczanie pływają 24h” złożona z dowolnej ilości zawodników (uczniów, rodziców, miłośników pływania itp. – mieszkańców Rawicza i okolic). Sztafeta ta nie bierze udziału w wyścigu o nagrodę główną.

5. Transmisja z festiwalu na żywo przez Internet na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl

VI Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia sztafety wg wzoru do pobrania na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl należy przesłać na adres UPKS Wodnik Rawicz, ul. Spokojna 1, 63-900 Rawicz lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16 kwietnia 2020 r.

2. Zmiany w składzie sztafety można dokonywać do czasu zakończenia weryfikacji przed zawodami.

3. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział jako członek jednej sztafety.

4. Opłata startowa wynosi 500zł od drużyny. Opłatę startową należy wpłacić najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia (po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do festiwalu) na konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, PKO BP Nr konta 07 1020 3121 0000 6602 0079 3745 z dopiskiem „pływanie 24h i nazwa drużyny”.

5. Organizator tworzy listę zgłoszonych drużyn i jednocześnie listę drużyn rezerwowych. Brak wpłaty wpisowego w określonym terminie powoduje wykreślenie z listy zgłoszonych drużyn, a na jej miejsce zostaje wpisana pierwsza z listy rezerwowych. 

6. Wpłata stanowi gwarancję udziału i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach. 

7. Indywidualne zgłoszenia do sztafety „Rawiczanie pływają 24h” można przesyłać na adres UPKS Wodnik Rawicz, ul. Spokojna 1, 63-900 Rawicz lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 8 maja 2020 r. Szczegółowego ustalenia składu tej sztafety oraz czasu pływania dokona organizator na podstawie przyjętych zgłoszeń. Członkowie sztafety „Rawiczanie pływają 24h” nie ponoszą opłaty startowej.

8. Kontakt: Koordynator pływania 24h - Robert Skotarek 609 092 700, Waleron Maciej 607 443 638 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII Przepisy Techniczne:

1. Długość pływalni: 25m.

2. Ilość torów: 6.

3. Temperatura wody: 27-28 stopni.

4. Pomiar dystansu: ręczny, wyniki bieżące wyświetlane na ekranie na pływalni i w Internecie.

VIII Nagrody:

1. Zwycięska drużyna otrzyma puchar oraz nagroda główną w wysokości 1.500zł, drużyna, która zajmie 2 miejsce 1000 zł, a trzecia 500 zł. 

2. Każdy uczestnik wyścigu otrzymuje pamiątkowy medal oraz pakiet startowy.

3. Organizator rozlosuje nagrodę indywidualną dla jednej zawodniczki i jednego zawodnika spośród wszystkich drużyn, niezależnie od przepłyniętego dystansu.

4. Uczestnicy sztafety „Rawiczanie pływają 24h” otrzymują pamiątkowy medal oraz certyfikat udziału w festiwalu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród w miarę pozyskiwania sponsorów.

IX Zakwaterowanie i wyżywienie:

Organizator w ramach wpisowego zapewnia 3 pakiety żywieniowe, ciepłą zupę i bazę noclegową - Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu (200m od basenu), nocleg w sali gimnastycznej - konieczna własna karimata, śpiwór i jasiek. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów we własnym zakresie:

Hotel OSiR (300m od basenu) - tel. 65 546 26 36                                                

Hotele LOTOS, DIAMENT, BRYLANT - Tel. 65 546 38 23

Hotel MARIA - tel. 65 546 48 58

X. Postanowienia końcowe:

1. Każdy ze startujących zawodników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, upominki oraz pakiet żywieniowy.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.

3. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl. 

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do   wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

6. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.

7. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.

8. Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu 2020” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i wizerunku oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 • Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi wspomagające, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Ośrodkiem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Poza wymienionymi Ośrodek może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub do czasu wycofania zgody.

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.