Maraton rowerowy - REGULAMIN

Maraton rowerowy - ZAPISY

Maraton rowerowy - TRASA


Regulamin IV Rawickiego Maratonu Rowerowego 2020

I. Organizatorzy i Partnerzy:

Organizatorzy:

 • RSC BIKE RAWICZ
  Łaszczyn 1, 63-900 Rawicz
  Kom.693 426 956

Partnerzy:

 • Urząd Miejski Gminy Rawicz
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
 • Dom Kultury w Rawiczu
 • Zakład Usług Komunalnych
 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu
 • Zarząd Gminny OSP
 • ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu
 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu
 • PTTK Oddział Rawicz
 • RKKS Rawia Rawicz
 • UKS Wodnik Rawicz
 • SP 4 Rawicz


Koordynatorzy:

 • Dominik Rosa tel. 665 407 714
 • Robert Matuszak tel. 693 426 956



II. Cel imprezy:

• Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej

• Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

• Prezentacja walorów krajoznawczych Południowej Części Województwa WLKP

• Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.

• Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.

III. Termin i miejsce:

 • "IV Rawicki Maraton Rowerowy" odbędzie się w dniach 16/17 maja 2020 r.
 • Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz
 • Maraton będzie rozgrywany na trasie wytyczonej przez organizatora,
 • Początek Maratonu dnia 16 maja 2020 r.o godz. 14.00. Zakończenie 17 maja 2020 r. o godz. 14.00



IV. Trasa maratonu i sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Maraton trwa 24h, każdy z uczestników jedzie dowolną ilość okrążeń. Zwycięzcą zostaje osoba, która pokona najwięcej okrążeń w jak najkrótszym czasie.
 • Profesjonalny pomiar czasu przeprowadzi firma ULTIMASPORT
 • Podczas trwania maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym.
 • Uczestników maratonu zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego z wszystkimi tego konsekwencjami.
 • Trasa prowadzi wyłącznie po drogach asfaltowych.
 • Uczestnicy maratonu jadą samodzielnie lub w zorganizowanej kolumnie (grupie), która nie może przekraczać 15 osób.
 • Odległość między jadącymi kolumnami (grupą) nie może być mniejsza niż 200 m.
 • Uczestnicy, którzy z różnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, muszą powiadomić o tym organizatora.
 • Zawodnicy jadący drużynowo będą także liczeni w klasyfikacji indywidualnej.
 • Start będzie odbywał się w grupach 15 osobowych w odstępach czasu ok. 2 min. (lista startowa będzie opublikowana przed zawodami)



V. Uczestnictwo i wyposażenie:

 • Maraton ma charakter otwarty. Chętni mogą zapisywać się poprzez stronę internetową www.ultimasport.pl
 • Uczestnik może przystąpić do maratonu w dowolnym czasie jego trwania.
 • Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty.
 • Warunki dopuszczenia uczestnika do maratonu:

- podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Rawickiego Maratonu Rowerowego - imprezy towarzyszącej 24 godzinnemu Rawickiemu Festiwalowi Sportu i akceptacji jego postanowień.

- ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność

 • Maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów kolarstwa i turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.
 • Każdego uczestnika Maratonu obowiązuje jazda w kasku sztywnym, natomiast w godz. 21.00 do 7.00 dodatkowo w kamizelce odblaskowej koloru żółtego lub odblaskach przy pełnym oświetleniu (z przodu i z tyłu), dokument tożsamości.
 • Organizatorzy zalecają posiadanie telefonu komórkowego oraz zapasowego ogumienia i pompki.
 • MARATON NIE JEST FORMĄ WYŚCIGU!
 • Liczba osób startujących w maratonie jest ograniczona do 250 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń!
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.



VI. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.ultimasport.pl do dnia poprzedzającego zawody, czyli do 15 maja 2020 godz. 19.00
  Poprzez formularz zawodnicy zgłaszają się indywidualnie a także tworzą drużyny składające się z 4 zawodników.
  W przypadku drużyn - w formularzu oprócz danych osobowych i klubu podajemy tymczasową nazwę drużyny.
  (np. PAWEŁ NOWAK - RSC BIKE RAWICZ - WILKI (drużyna)

 • Za uczestnictwo w maratonie jest pobierana opłata w kwocie 70zł.
  Opłaty należy dokonać w dniu zgłoszenia, na stronie www.ultimasport.pl poprzez formularz online. 
  W przypadku braku terminowej wpłaty (brak potwierdzenia w ciągu 3 dni) zawodnik będzie skreślony z listy startowej i umieszczony na liście rezerwowej!

- W przypadku rezygnacji zawodnika z uczestnictwa w maratonie, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

- Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia wcześniejszego terminu wpłat w przypadku gdy: np. limit uczestników zostanie osiągnięty w krótkim czasie, i zobowiązuje się powiadomić o tym uczestników poprzez stronę internetową.

VII. Nagrody:

 • Każdy uczestnik wyścigu otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę oraz pakiet żywieniowy.
 • Nagrody rzeczowe otrzyma trzech najlepszych mężczyzn i trzy najlepsze kobiety oraz trzy najlepsze (4 osobowe) drużyny.



VIII. Program zawodów:

 • 16.05.2020 godz. 10:00 - 13:00 - weryfikacja i wydawanie numerów startowych
 • 16.05.2020 godz. 13:20 - odprawa techniczna
 • 16.05.2020 godz. 14:00 - start
 • 17.05.2020 godz. 14:00 - zakończenie

Program ten odnosi się do startu głównego, zawodnik ma możliwość odebrania pakietu i startu w maratonie w  dowolnym  czasie jego trwania.

IX. Postanowienia końcowe:

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie.
 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Co rozumiemy pod pojęciem zorganizowanej pomocy osób trzecich, a mianowicie jazda za samochodem, który zabezpiecza zawodnika lub grupę kolarzy przed ruchem powietrza osłaniając jednocześnie zawodnika lub grupę kolarzy w czasie jazdy.
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy
 • Obowiązuje zakaz skracania trasy w jakikolwiek sposób.
 • Stwierdzenie złamania w/w zakazów spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach.
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 • Za szkody powstałe i wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • Nie przestrzeganie warunków regulaminu grozi dyskwalifikacją.



X. Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu 2020” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i wizerunku oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 • Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi wspomagające, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Ośrodkiem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Poza wymienionymi Ośrodek może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub do czasu wycofania zgody.

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.

XI. Trasa Maratonu

Trasa prowadzi w całości po nawierzchni asfaltowej. Dystans około 55km.

Rawicz-Słupia Kapitulna-Chojno-Pakosław-Dubin-Jutrosin-Grąbkowo-Konary-Ostrobudki-Golejewko-Chojno-Słupia Kapitulna-Rawicz.