Streetball - OŚWIADCZENIE

Streetball - ZAPISY

Streetball - ARENA

Regulamin Koszykówki 3x3 - streetball 2020

I. Organizatorzy i Partnerzy:

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu


Współorganizatorzy: 

 • Urząd Miejski Gminy Rawicz,
 • Dom Kultury w Rawiczu,
 • Zakład Usług Komunalnych,

Partnerzy:

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
 • Zarząd Gminny OSP,
 • ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
 • PTTK Oddział Rawicz,
 • RKKS Rawia Rawicz,
 • UKS Wodnik Rawicz,
 • SP 4 Rawicz

II. Cel imprezy: 

1. Promocja aktywności fizycznej - rekreacji.

2. Popularyzacja sportu w szczególności koszykówki 3x3 - streetballa.

3. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.

4. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.

III. Termin i miejsce:

1. Turniej odbędzie się w dniach 16 - 17 maja 2020 r. na terenie miasteczka festiwalowego.

2. Początek turnieju dnia 16 maja 2020 r. o godz. 14.00. 

Zakończenie 17 maja 2020 r. o godz. 14.00.

3. Odprawa techniczna zawodników odbędzie się pół godziny przed turniejem danej kategorii.

IV. Uczestnictwo:

1. Turniej ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą drużyny składające się z osób zrzeszonych w klubach sportowych oraz amatorzy.

2. Drużyny mogą być mieszane.

3. Każda drużyna musi zostać zweryfikowana pół godziny przed pierwszym swoim turniejem.

4. Zawodnicy niepełnoletni w trakcie zawodów muszą mieć opiekuna (oświadczenie pisemne), oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach (do pobrania w załącznikach).

5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przed startem.

6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.

7. Warunki dopuszczenia zawodnika do zawodów:

 • pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu, a tym samym akceptację regulacji oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.
 • posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich lub złożenie przez uczestnika oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu przez podpisanie zgłoszenia podczas weryfikacji.
 • każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.


V. Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl wysłany na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 5 maja 2020.

2. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej drużyny w danej kategorii.

3. Organizator ustala limit startujących zespołów na: 8 zespołów dla danej kategorii.

4. Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Kontakt: Koordynatorzy turnieju: Adam Staśkowiak, tel. 669 582 763, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


VI. Nagrody:

W kategorii open:

1. Za zajęcie I miejsca 1500 zł, II miejsce 1000 zł, III miejsce 600 zł

2. Każdy uczestnik turnieju pamiątkowy medal oraz koszulkę podczas ceremonii zakończenia turnieju. 

W kategorii U16:

1. Za zajęcie pierwszego miejsca pamiątkowe statuetki.

2. Każdy uczestnik turnieju pamiątkowy medal oraz koszulkę podczas ceremonii zakończenia turnieju. 

W kategorii U14:

1. Za zajęcie pierwszego miejsca pamiątkowe statuetki.

2. Każdy uczestnik turnieju pamiątkowy medal oraz koszulkę podczas ceremonii zakończenia turnieju. 

W kategorii U12:

1. Za zajęcie pierwszego miejsca pamiątkowe statuetki.

2. Każdy uczestnik turnieju pamiątkowy medal oraz koszulkę podczas ceremonii zakończenia turnieju. 

VII. Program zawodów:

16.05.2020 godz. 14.00 - kategoria OPEN

17.05.2020 godz. 8.00 - 11.00 grupy młodzieżowe

GODZINY ORIENTACYJNE NA DZIEŃ DZISIEJSZY

VIII. Przepisy i zasady gry:

1. Drużyna liczy 3 zawodników + ew. 1 rezerwowy. Mecz musi rozpocząć 3 zawodników, ale kończyć może 2.

2. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1pkt, za rzut zza linii 6,75m - 2pkt.

3. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 21 pkt., lub przez 15 minut - w takim przypadku zapisywany jest aktualny wynik spotkania. W przypadku remisu po 15 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza.

4. Błąd karany jest stratą piłki i wyrzutem piłki z boku przez drużynę przeciwną - poza linią 6,75 m. Za faul niesportowy sportowca lub faul techniczny karą jest jeden rzut wolny i posiadanie piłki.

5. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Musi ona w komplecie wyjść poza linie 6,75 m. Drużyna broniąca musi się w komplecie znajdować w polu 6,75 m.

6. Podobne zasady dotyczą wszelkich innych strat piłki - faul, zebranie piłki po niecelnym rzucie przeciwnika oraz wyjście piłki poza boisko.

7. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna.

8. Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna atakująca rozpoczyna akcję spoza 6,75m.

9. Każda drużyna ma do wykorzystania dwie półminutowe przerwy. W przypadku wzięcia ich w ostatnich 2 minutach gry, to czas gry jest zatrzymywany.

10. System rozgrywek:

a) "każdy z każdym" przy zgłoszeniu w kategorii do 6 zespołów,

b) podział na 2 grupy przy zgłoszeniu w kategorii od 6-8 zespołów oraz półfinały i finał,

11. Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt., porażka - 1 pkt.

12. Czas gry mierzony jest przez sędziego.

13. O miejscu w tabeli decydują w kolejności:

a) liczba zdobytych punktów,

b) wynik bezpośredniego pojedynku,

c) różnica koszy,

d)  ilość zdobytych koszy,

e) w przypadku większej liczby drużyn, które zdobyły tę samą ilość punktów, między zainteresowanymi zespołami sporządza się tzw. "małą tabelkę", która decyduje o ostatecznym miejscu w grupie i turnieju.


IX. Postanowienia końcowe:

1. Każdy ze startujących zawodników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, medal, upominki.

2. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się bez względu na pogodę.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.

4. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.

9. Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu 2020” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 • ADO w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Ośrodek nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom poza organami upoważnionymi do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. Oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook za wcześniej udzieloną zgodą.

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub czasu wycofania zgody.

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.