Turniej siatkówki - OŚWIADCZENIE

Turniej siatkówki - ZAPISY

Turniej siatkówki - ARENA

Regulamin Siatkówki Plażowej 2020

I. Organizatorzy i Partnerzy:

Organizatorzy:

 • Urząd Miejski Gminy Rawicz,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,
 • Dom Kultury w Rawiczu,
 • Zakład Usług Komunalnych,

Partnerzy:

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
 • Zarząd Gminny OSP,
 • ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
 • PTTK Oddział Rawicz,
 • RKKS Rawia Rawicz,
 • UKS Wodnik Rawicz,
 • SP 4 Rawicz

II. Cel imprezy:

1. Popularyzacja sportu w szczególności:

 • siatkówki plażowej

2. Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.

3. Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.

III. Termin i miejsce:

1. Turniej odbędzie się w dniach 16 - 17 maja 2020 r. na terenie targowiska miejskiego oraz na boisku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu.

2. Początek turnieju dnia 16 maja 2020 r. o godz. 14.00. zakończenie 17 maja 2020 r. o godz. 14.00. Mecze na boisku SP 4 rozgrywane będą do godz. 20.00 natomiast mecze na terenie targowiska do godz. 24.00. Wznowienie rozgrywek nastąpi o godz. 8.00 dnia następnego.

3. Odprawa techniczna zawodników odbędzie się 16 maja godz. 13.30 w biurze zawodów w miasteczku festiwalowym.

IV. Uczestnictwo:

1. W Turniejach startują wszyscy chętni, którzy akceptują regulamin Ogólny 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu 2020 oraz regulamin 24 godzinnego Turnieju Siatkówki Plażowej 2020.

2. Uczestniczyć w nim mogą drużyny składające się z osób zrzeszonych w klubach sportowych oraz amatorzy /mężczyźni i kobiety/.

3. Drużyny mogą być mieszane.

4. Każda drużyna musi zostać zweryfikowana pół godziny przed pierwszym swoim meczem.

5. zawodnicy niepełnoletni w trakcie zawodów muszą mieć opiekuna (oświadczenie pisemne), oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach (do pobrania w załącznikach).

6. wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przed startem.

7. podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.

8. warunki dopuszczenia zawodnika do zawodów:

 • pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu, a tym samym akceptację regulacji oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.
 • posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w zawodach, przeprowadzenie badań lekarskich lub złożenie przez uczestnika oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach przez podpisanie zgłoszenia podczas weryfikacji.
 • każdy uczestnik zawodów musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

V. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl wysłany na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 10 maja 2020 r.

2. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej drużyny.

3. Kontakt: Koordynator turnieju - Dariusz Błoniewski, tel. 725 771 316, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Uczestnikiem turnieju mogą być jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 16-go roku życia).

5. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

6. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 10 zł od osoby na konto: PKO BP Nr konta 07 1020 3121 0000 6602 0079 3745 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz z dopiskiem: siatkówka plażowa oraz imię i nazwisko i nazwa drużyny. Opłatę należy wpłacić w przeciągu 7 dni (licząc od daty otrzymania od organizatora potwierdzenia pocztą e-mail o zakwalifikowaniu do turnieju). W przypadku braku terminowej wpłaty drużyna będzie skreślona z listy startowej i umieszczona na liście rezerwowej.

VI. Nagrody:

1. Zespoły biorące udział w turniejach otrzymają nagrody pieniężne (w kategoriach powyżej 16 lat) i rzeczowe (w pozostałych kategoriach) oraz pamiątkowe statuetki.

2. Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy medal podczas ceremonii zakończenia.

VII. Program zawodów:

Szczegółowy program zawodów będzie przedstawiony po upływie terminu zgłoszeń, najpóźniej do 10 maja i zostanie przedstawiony na stronie: www.festiwalsportu.rawicz.pl 

VIII. Przepisy i zasady gry:

1. Mecze odbywać się będą według przepisów PZPS.

2. Organizator ustala następujące kategorie:

 • Kobiety i mężczyźni do 18 roku życia
 • Kobiety powyżej 18 roku życia
 • Mężczyźni powyżej 18 roku życia
 • Miksty

/organizator pozostawia sobie prawo zmian kategorii w zależności od ilości zgłoszeń/

3. Zawodnika rezerwowego należy zgłosić na formularzu zgłoszeniowym.

4. Szczegółowe zasady przeprowadzenia rozgrywek uzależnione będą od ilości zgłoszeń i podane będą uczestnikom za pośrednictwem strony www.festiwalsportu.rawicz.pl 

IX. Postanowienia końcowe:

1. Każdy ze startujących zawodników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, medal, upominki.

2. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się bez względu na pogodę.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.

4. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 24 godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.

9. Obowiązek informacyjny RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, reprezentowany przez Dyrektora Pana Macieja Szymkowiaka, dalej jako „Ośrodek”. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej pn. „24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu 2020” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i wizerunku oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
 • nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 • Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka usługi wspomagające, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Ośrodkiem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Poza wymienionymi Ośrodek może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może być firma Facebook Inc. oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone zdjęcia z imprezy.

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie. Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub do czasu wycofania zgody.

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe bez ich podania.